Wet marktordening gezondheidszorg

Met ingang van 1 januari 2022 is de WTZa in werking getreden. De WTZa is met name bedoeld om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een goed beeld te geven van de zorgaanbieders in Nederland.

Als gevolg van de in werking getreden WTZa zijn ook andere wetten aangepast of in werking getreden. Waaronder de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). In de WMG zijn regels opgenomen voor het opstellen van jaarverantwoordingen en de publicatie daarvan.

Een zorgaanbieder is volgens de WMG een natuurlijk persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent. Zorgaanbieders die betaald worden vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of vanuit een VWS-subsidie, moeten hun jaarverantwoording openbaar maken. Openbaarmaking dient plaats te vinden bij CIBG via digitale invoer in een portal. Vanwege de inwerkingtreding van de WTZa per 1 januari 2022 is het jaar 2022 het eerste jaar dat volgens de nieuwe regels openbaar gemaakt moet worden. Wat openbaar gemaakt moet worden, hangt af van een aantal factoren.

Om te beginnen maakt het nogal uit of je als zorgaanbieder de zorg via een kleine- of middelgrote rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) levert.
Kleine rechtspersonen
Kleine rechtspersonen mogen de jaarrekening bestaande uit een balans en resultatenrekening op hoofdlijnen opstellen en deponeren. Voor de toelichting op beide zijn veel vrijstellingen. De balans die gedeponeerd moet worden bij CIBG komt in feite overeen met de deponeringsbalans van een kleine rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook mag een kleine rechtspersoon consolidatie achterwege laten, is een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening voldoende en mag een bestuursverslag achterwege gelaten worden.

Middelgrote rechtspersonen
Voor middelgrote rechtspersonen gelden meer eisen qua detaillering van balans, resultatenrekening en toelichting daarop. Voor de bepaling of jouw rechtspersoon klein of middelgroot is, verwijst de Wmg naar de criteria zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Kortom; door de Wmg moeten veel kleine zorgverleners die hun onderneming uitoefenen als rechtspersoon gaan deponeren bij CIBG. Dit is een extra deponering ten opzichte van de deponering die ze al gewend zijn bij de KvK. Bovendien is deze deponering ook uitgebreider dan dat zij nu gewend zijn.
Verschillende eisen
Daarnaast maakt het uit of je de zorg vanuit een rechtspersoon, een maatschap of een eenmanszaak verleent. Voor een maatschap gelden grofweg dezelfde eisen als een kleine rechtspersoon. Het moeten deponeren bij CIBG is voor hen wel een nieuwe en extra activiteit. Voor een eenmanszaak hoeven balans en resultatenrekening niet gedeponeerd te worden. Zij hoeven alleen een zestal ratio’s te deponeren. Dit zijn ratio’s over rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, personeelskosten, zorgopbrengsten en eigen vermogen ten opzichte van zorgopbrengsten.
Dus feitelijk geeft een eenmanszaak in zes getallen informatie over rendement, aanwezige vrije middelen, eigen vermogen, personeelskosten, zorgopbrengsten en met hoeveel eigen vermogen de omzet wordt gegenereerd. Het moge duidelijk zijn dat het openbaar maken van financiële gegevens van een eenmanszaak nieuw is, maar dat de openbaar te maken gegevens veel minder zijn dan van een (kleine) rechtspersoon of maatschap. Naast fiscale optimalisatie en bescherming van privévermogen is dit een gegeven dat relevant is voor de keuze van een eenmanszaak of rechtspersoon.

Overigens hoeft een solist (zzp’er), iemand die zelfstandig in opdracht van een zorgaanbieder zorg verleent en die zorg niet uitbesteedt en/of geen personeel in dienst heeft, geen jaarverantwoording openbaar te maken. Een solist die via een besloten vennootschap zorg verleent, wordt gezien als een instelling en dient wel zijn jaarverantwoording openbaar te maken.
Naast bovengenoemde financiële gegevens dienen ook heel veel niet-financiële gegevens openbaar gemaakt te worden. Je kunt dan denken aan informatie over de groep (als er sprake is van meerdere entiteiten), vragen over de identiteit (waaronder KvK nummer, AGB code), vragen over de bedrijfsvoering (waaronder vragen over de Governance code 2017, personeel en organisatie, patiënten, klachten en inspraak van cliëntraden).

De financiële- en niet financiële informatie over 2022 dient voor 1 juni 2023 gedeponeerd te worden bij het CIBG, tenzij je een kleine zorgaanbieder bent. Zeer recent heeft minister Helder van VWS besloten dat kleine zorgaanbieders hun financiële- en niet financiële gegevens over 2022 uiterlijk 31 december 2023 aan moeten leveren en hun informatie over verslagjaar 2023 uiterlijk 1 oktober 2024 aan moeten leveren. Echter uiteindelijk moet iedereen zich aan de 1 juni termijn gaan houden. Het is dus van belang je administratieve processen zo in te richten dat je uiteindelijk de 1 juni termijn kan realiseren.
Slotopmerkingen:
• Maten van een maatschap zijn vrijgesteld voor de publicatieplicht bij het CIBG. Dus bijvoorbeeld medisch specialisten die lid zijn van een Medisch Specialistisch Bedrijf in de vorm van een maatschap (het zogenaamde transparante model) zijn vrijgesteld. Medisch specialisten die lid zijn van een coöperatie en B.V. zijn niet expliciet vrijgesteld. Er zijn juristen van mening dat niet een medisch specialist vanuit zijn B.V. zorgaanbieder volgens de Wmg is, maar het MSB. Dit sluit aan met een schrijven van de Federatie Medisch Specialisten van 23 mei 2022 waarin zij aangeeft met VWS overeengekomen te zijn dat medisch specialisten in een BV die alleen werken voor een MSB niet hun jaarrekening hoeven te deponeren bij CIBG.

• De normale deponering van jaarrekeningen van rechtspersonen bij de KvK blijft van toepassing. Rechtspersonen die hiervoor kwalificeren mogen hun jaarrekening bij de KvK deponeren als micro-entiteit. In dat geval is de openbare informatie veel minder als de deponering bij CIBG. Echter, de publicatie bij de KvK als kleine rechtspersoon is ook beperkter dan de deponering bij CIBG. Zowel de informatie bij de KvK als bij CIBG is publiekelijk toegankelijk.

• Veel jaarrekeningen van kleine rechtspersonen zijn gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen in plaats van commerciële waarderingsgrondslagen. Hiervoor wordt veel gekozen omdat dit eenvoudig is en omdat er één op één aansluiting is met de aangifte vennootschapsbelasting. De fiscale waarderingsgrondslagen zijn op basis van de Wmg echter niet toegestaan. Dat betekent dat de waarderingsgrondslagen in dit geval gewijzigd moeten worden naar commerciële waarderingsgrondslagen en dat kan betekenen dat de waardering van posten in de jaarrekening met ingang van verslagjaar 2022 kan wijzigen. Het één en ander gaat via een stelselwijziging die jouw accountant in de jaarrekening zal verwerken.

• Wij zullen de jaarrekening inrichten conform de eisen van het CIBG (rechtspersonen en maatschappen) of de benodigde te publiceren ratio’s opnemen in de rapportage (eenmanszaken).

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.