WMG: Vraag en antwoord openbare jaarverantwoording

Met ingang van 1 januari 2022 is de WTZa in werking getreden.

Als onderdeel hiervan dienen financiële en niet-financiële gegevens van vrijwel alle zorgaanbieders openbaar gemaakt te worden. Welke gegevens precies openbaar gemaakt moeten worden heeft de NZa in een aantal brochures uiteengezet. In een ander artikel van ons wordt dit nader toegelicht hierin vragen wij aandacht voor een handige brochure van de Nza waarin een groot aantal vragen en antwoorden worden behandeld. Deze brochure heet ‘Vraag en antwoord jaarverantwoording’ en is in deze nieuwsbrief opgenomen.

Een paar belangrijke Q&A’s in deze brochure willen wij in dit artikel toelichten.
Zelf (!) initiatief nemen
Het initiatief voor het invullen van jouw jaarverantwoording ‘zorg’ bij het CIBG ligt bij jouzelf. Je krijgt geen uitnodiging. Je moet zelf tijdig inloggen in DigiMV, het platform waar je alle informatie over het verslagjaar moet invullen.

Uitstel
Uitstel aanvragen is mogelijk maar voor de jaarverantwoording 2022 had dit voor 31 maart 2023 plaats moeten vinden. Voor de meeste zorgaanbieders geldt echter voor de jaarverantwoording 2022 de uitgestelde termijn van 30 december 2023. Voor degenen waarvoor deze uitgestelde termijn niet geldt (zie de andere artikelen) dient de jaarverantwoording 2022 uiterlijk 31 mei 2023 ingediend te worden.
Hoofdaannemer/onderaannemer
Sommige zorgaanbieders werken volledig voor een andere zorgaanbieder. In de WTZa is de meld- en vergunningsplicht geregeld. De meldplicht geldt voor alle zorgaanbieders. De vergunningsplicht is van toepassing als je aan bepaalde criteria voldoet. Onderaannemers die 100% werken voor een andere zorgaanbieder (waarin echt zorg wordt verleend) zijn vrijgesteld voor de vergunningsplicht. De vergunningsplicht staat echter totaal los van de jaarverantwoordingsplicht dus onderaannemers moeten ook in veel gevallen hun jaarcijfers openbaar maken.

Verschillende financieringen
Als een zorgaanbieder voor zijn zorg gelden ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of een VWS-subsidie dient deze zijn jaarverantwoording volgens de regels van de Wtza openbaar te maken.

In onze praktijk komt het regelmatig voor dat naast bovenstaande inkomstenbronnen gelden ontvangen worden vanuit de Jeugdwet. In dat geval wordt er gesproken over een combinatie-instelling. Een combinatie-instelling moet altijd de jaarverantwoording deponeren volgens de regels van de Wtza, ook al is de omzet Jeugdwet vele malen groter dan de omzet die via de Zvw wordt gerealiseerd. Ook als de omzet Zvw minimaal is. Als er alleen sprake is van omzet via de Jeugdwet dan dient de jaarverantwoording volgens de Jeugdwet openbaar gemaakt te worden.
Vereenvoudigde jaarverantwoording
Onder de voorganger van de Wtza, de WTZi, konden bepaalde kleine zorginstellingen (micro entiteiten) vereenvoudigd hun jaarverantwoording deponeren. Deze vereenvoudigde jaarverantwoording is in de Wtza niet meer aanwezig. Binnen de Jeugdwet overigens nog wel. Dus als je als zorgaanbieder alleen maar zorg verleent op grond van de Jeugdwet (zie vorige punt) en je voldoet aan bepaalde groottecriteria, dan kun je nog wel vereenvoudigd deponeren.
ZZP’er
Een zelfstandige zorgaanbieder, die dus geen personeel heeft en de zorg niet uitbesteedt, en zijn onderneming drijft vanuit een eenmanszaak hoeft zijn jaarverantwoording niet te deponeren bij CIBG. Als hij zijn onderneming drijft vanuit een rechtspersoon, bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, dan is hij wel verantwoording verplicht. Een uitzondering hierop zijn medisch specialisten die hun diensten via hun B.V. aanbieden aan een Medisch Specialistisch Bedrijf. Op basis van een specifieke afspraak met het Ministerie van VWS zijn zij ook vrijgesteld. Als je als zzp’er gebruik maakt van een waarnemer dan dien je de jaarverantwoording openbaar te maken in het jaar dat je gebruik maakte van deze waarnemer.

Als er sprake is van een maatschap of VOF dan is er in vrijwel alle gevallen sprake van verplichte jaarverantwoording. Echter als slechts 1 maat of firmant zorg verleent en de andere ma(a)t(en) of firmant(en) niet en er geen sprake is van personeel of inkoop van zorg, dan is de maatschap of VOF vrijgesteld voor de openbare jaarverantwoording. Dit kan dus nog wel eens van toepassing zijn op een zogenaamde man-vrouw maatschap.

Samenwerkingsverbanden waarin zgn. ketenzorg wordt aangeboden zijn in de meeste gevallen verplicht hun jaarverantwoording openbaar te maken.
Gebroken boekjaar/verlengd boekjaar/verkort boekjaar
Een kalenderjaar is dwingend voorgeschreven in het kader van de jaarverantwoording. Dus bij oprichting van een zorg B.V. kun je nooit kiezen voor een verlengd boekjaar (hoewel dat fiscaal voordelig zou zijn). Alleen een verkort boekjaar bij start van een zorgonderneming is toegestaan. Gebroken boekjaren zijn ook niet toegestaan. Heb je die wel dan is de gang naar de notaris onvermijdelijk.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.