WMG: Openbaar maken van niet-financiële gegevens

Met ingang van 1 januari 2022 is de WTZa in werking getreden. De WTZa is met name bedoeld om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een goed beeld te geven van de zorgaanbieders in Nederland.

Als onderdeel hiervan dienen financiële en niet-financiële gegevens van vrijwel alle zorgaanbieders openbaar gemaakt worden. Welke gegevens precies openbaar gemaakt moeten worden, heeft de NZa in een aantal brochures uiteengezet. Deze brochures zijn in deze nieuwsbrief opgenomen en betreffen:

– De Handreiking jaarverantwoording eenmanszaak
– De Handreiking jaarverantwoording personenvennootschap
– De Handreiking jaarverantwoording kleine rechtspersoon
Voer je dus je zorgonderneming uit door middel van een eenmanszaak dan is de eerste handleiding van toepassing. Let op: dit geldt niet voor zzp’ers die hun onderneming in de vorm van een eenmanszaak drijven, waarbij deze zzp’er dus geen personeel heeft en ook niet extern inkoopt. Ook maten in een maatschap zijn vrijgesteld. Zit je zorgonderneming in een maatschap of VOF? Dan is de Handreiking jaarverantwoording personenvennootschap van toepassing. Voer je de activiteiten als zorgondernemer uit via een Besloten Vennootschap of Stichting? Dan is de handreiking kleine rechtspersonen van toepassing mits je voldoet aan 2 van de 3 volgende criteria: minder dan 12 miljoen euro omzet, minder dan 6 miljoen euro balanstotaal en minder dan 50 werknemers. Medisch Specialisten die hun diensten via een BV aanbieden aan een Medisch Specialistisch Bedrijf (coöperatie, B.V. of maatschap), zijn vrijgesteld voor de openbare jaarverantwoording via CIBG.

In de handreikingen is duidelijke informatie opgenomen over de wijze van aanlevering van gegevens (via DigiMV), de benodigde eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+), de uiterste termijnen, welke financiële gegevens openbaar gemaakt moeten worden en tenslotte welke niet- financiële gegevens openbaar gemaakt moeten worden.
In de handreikingen is duidelijke informatie opgenomen over de wijze van aanlevering van gegevens (via DigiMV), de benodigde eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+), de uiterste termijnen, welke financiële gegevens openbaar gemaakt moeten worden en tenslotte welke niet- financiële gegevens openbaar gemaakt moeten worden.
De niet-financiële gegevens bevatten vragen over de volgende onderdelen (nb. voor de eenmanszaak zijn een paar onderdelen niet van toepassing):

– De groep. Met welke ondernemingen/B.V.’s werk je samen of ben je financieel verbonden.
– De identiteit van de zorgaanbieder. Van belang hierbij is dat de gegevens in de Kamer van Koophandel (KvK) goed staan want de gegevens over de identiteit worden automatisch gevuld vanuit de KvK. Indien nodig dien je dus tijdig wijzigingen door te geven aan de KvK zodat de juiste gegevens uiteindelijk in de jaarverantwoording zorg terechtkomen.
– De zorgopbrengsten per financieringsstroom. Hierbij is informatie uit de cliënt- en financiële administratie nodig. Het is dus van belang om deze op orde te hebben en voor zover hierbij het invullen van de jaarverantwoording 2022 hiaten aanwezig blijken te zijn, hiervan te leren voor latere jaarverantwoordingen.
– De financiering. Dit is van toepassing als je externe financiering (bijvoorbeeld bij een bank) hebt aangetrokken.
– Uitbesteding en onder-aanneming. De overheid wil inzicht krijgen in kostendoorbelastingen vanuit andere zorgaanbieders. Niet zelden zijn deze andere zorgaanbieders opgenomen in dezelfde groep en op deze wijze probeert men inzicht te krijgen waar zorggelden heen gaan.
– Voldoen aan de Governancecode zorg. Dit is van toepassing als je bij bepaalde brancheverenigingen bent aangesloten.
– Klachten. Dit is van toepassing voor zorgaanbieders die zorg met verblijf aanbieden.
– De cliëntenraad. In de handleiding staat aangegeven wanneer deze verplicht is.
– Personeel. In de vragenlijst zijn veel vragen opgenomen over personeel, maar ook over ingeleende zorgaanbieders. Ook hier is het doel weer om zicht te krijgen op hoe zorggelden besteed worden en hoe de omzet zich verhoudt tot personeelskosten en aantallen. Naast aantallen personeel en ingehuurd personeel worden er ook vragen gesteld over vacatures, ziekteverzuim, stagiaires en in- en uitstroom personeel. Ook hier is van groot belang om de registratie op orde te hebben. Het advies is om te leren van de jaarverantwoording 2022 om latere jaarverantwoordingen makkelijker te maken.
– Patiënten en cliënten. In dit onderdeel wordt veel informatie uitgevraagd over het aantal patiënten al dan niet gesplitst per financieringsstroom.
Als je bovenstaande op je in laat werken dan wordt duidelijk dat de NZa en andere toezichthouders op basis van geregistreerde financiële en niet-financiële gegevens verbanden kan leggen tussen deze gegevens, analyses kan maken en gegevens kan vergelijken met soortgelijke zorgaanbieders. Het is dus van groot belang om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, maar ook om goed vast te leggen waar je bepaalde gegevens vandaan gehaald hebt. Als er immers vragen komen, moet je de gegevens wel kunnen reproduceren.
Hierboven al een paar keer aangegeven, maar nu nog een keer vanwege het belang hiervan. Leer van de jaarverantwoording 2022 om zodoende al in 2023 bepaalde zaken (anders) vast te leggen zodat de jaarverantwoording 2023 en verder makkelijker gaat. In dat kader is het van belang om de jaarverantwoording 2022 zo veel mogelijk en zo snel mogelijk in te vullen en niet te wachten tot 31 december. Als je dat doet is 2023 alweer bijna voorbij en loop je bij de jaarverantwoording 2023 mogelijk tegen dezelfde problemen aan om informatie te verkrijgen. Uiteraard kun je na het invullen wachten met het indienen van de jaarverantwoording tot ergens eind 2023 (let op in 2022 gestarte zorgaanbieders, aanbieders Jeugdwet en voormalige Wtzi aanbieders dienen voor 31 mei 2023 hun jaarverantwoording 2022 in te dienen).

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.