WMG: Nieuwe regels over openbaar maken van jaarcijfers

Met ingang van 1 januari 2022 is de WTZa in werking getreden. De WTZa is met name bedoeld om de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een goed beeld te geven van de zorgaanbieders in Nederland.

Als gevolg van de in werking getreden WTZa, zijn ook andere wetten aangepast of in werking getreden. Waaronder de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). In de WMG zijn regels opgenomen voor het opstellen van jaarverantwoordingen en de publicatie daarvan.

Een zorgaanbieder is volgens de WMG een natuurlijk persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent. Zorgaanbieders die betaald worden vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of vanuit een VWS-subsidie, moeten hun jaarverantwoording openbaar maken. Openbaarmaking dient plaats te vinden bij CIBG via digitale invoer in een portal. Vanwege de inwerkingtreding van de WTZa per 1 januari 2022 is het jaar 2022 het eerste jaar dat volgens de nieuwe regels openbaar gemaakt moet worden. Wat openbaar gemaakt moet worden, hangt af van een aantal factoren.

Om te beginnen maakt het nogal uit of je als zorgaanbieder de zorg via een kleine- of middelgrote rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) levert.
Kleine rechtspersonen
Kleine rechtspersonen mogen de jaarrekening bestaande uit een balans en resultatenrekening op hoofdlijnen opstellen en deponeren. Voor de toelichting op beide zijn veel vrijstellingen. In feite komt deponering neer op de balans en de winst- en verliesrekening op hoofdlijnen. De waarderingsgrondslagen en in veel gevallen verder alleen nog de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (bijvoorbeeld de huurverplichting) en het aantal fte’s die werkzaam waren in het verslagjaar. Ook mag een kleine rechtspersoon consolidatie achterwege laten en is een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening voldoende. De kleine rechtspersoon mag ook een bestuursverslag achterwege laten.

Middelgrote rechtspersonen
Voor middelgrote rechtspersonen gelden meer eisen qua detaillering van balans, resultatenrekening en toelichting daarop. Maar dan heb je het over ondernemingen waarvoor 2 van de 3 volgende criteria gelden: meer dan 12 miljoen euro omzet, meer dan 6 miljoen euro balanstotaal en meer dan 50 werknemers. Kortom; door de WMG moeten veel kleine zorgverleners die hun onderneming uitoefenen als rechtspersoon gaan deponeren bij CIBG. Dit is een extra deponering ten opzichte van de deponering die ze al gewend zijn bij de KvK. Bovendien is deze deponering ook uitgebreider dan dat zij nu gewend zijn.
Verschillende eisen per ondernemingsvorm
Daarnaast maakt het uit of je de zorg vanuit een rechtspersoon, een maatschap of een eenmanszaak verleent. Voor een maatschap gelden grofweg dezelfde eisen als een kleine rechtspersoon. Het moeten deponeren bij CIBG is voor hen wel een nieuwe en extra activiteit. Voor een eenmanszaak hoeven balans en resultatenrekening niet gedeponeerd te worden. Zij hoeven alleen een zestal ratio’s te deponeren. Dit zijn ratio’s over rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, personeelskosten, zorgopbrengsten en eigen vermogen ten opzichte van zorgopbrengsten.

Dus feitelijk geeft een eenmanszaak in zes getallen informatie over rendement, aanwezige vrije middelen, eigen vermogen, personeelskosten, zorgopbrengsten en met hoeveel eigen vermogen de omzet wordt gegenereerd. Het moge duidelijk zijn dat het openbaar maken van financiële gegevens van een eenmanszaak nieuw is, maar dat de openbaar te maken gegevens veel minder zijn dan van een (kleine) rechtspersoon of maatschap. Naast fiscale optimalisatie en bescherming van privévermogen is dit een gegeven dat relevant is voor de keuze van een eenmanszaak of rechtspersoon.

Overigens hoeft een solist (zzp’er), iemand die zelfstandig in opdracht van een zorgaanbieder zorg verleent en die zorg niet uitbesteedt en/of geen personeel in dienst heeft, geen jaarverantwoording openbaar te maken als hij werkt vanuit een eenmanszaak. Een solist die via een besloten vennootschap zorg verleent, wordt gezien als een instelling en dient wel zijn jaarverantwoording openbaar te maken.

Naast bovengenoemde financiële gegevens dienen ook heel veel niet-financiële gegevens openbaar gemaakt te worden. Je kunt dan denken aan informatie over de groep (als er sprake is van meerdere entiteiten), vragen over de identiteit (waaronder KvK nummer, AGB-code), vragen over de bedrijfsvoering (waaronder vragen over de Governance code 2017, personeel en organisatie, patiënten, klachten en inspraak van cliëntraden).

De financiële- en niet-financiële informatie over 2022 dient uiterlijk 31 mei 2023 gedeponeerd te worden bij het CIBG. Voor veel zorgaanbieders is deze uiterste termijn voor jaarverantwoordingen 2022 verschoven naar 31 december 2023. De komende jaren zal deze uiterste termijn weer naar 31 mei gaan. Het is dus van belang om tijdig de administratie van 2022 op orde te hebben. Wanneer een zorgaanbieder niet op tijd kan deponeren dan dient dit tijdig bij de NZa gemeld te worden.
Maten in een maatschap en medisch specialisten
Maten van een maatschap zijn vrijgesteld voor de publicatieplicht bij het CIBG. Dus bijvoorbeeld medisch specialisten die lid zijn van een Medisch Specialistisch Bedrijf in de vorm van een maatschap (het zogenaamde transparante model) zijn vrijgesteld. Medisch specialisten die lid zijn van een coöperatie of MSB B.V. en hun diensten aan het MSB aanbieden via een B.V. zouden in principe moeten deponeren maar zijn toch vrijgesteld vanwege een afspraak die de Federatie van Medisch Specialisten met het ministerie van VWS heeft gemaakt. Dus ook zij hoeven hun jaarrekening niet openbaar te maken.

Deponering bij de Kamer van Koophandel
De normale deponering van jaarrekeningen van rechtspersonen bij de KvK blijft van toepassing. Rechtspersonen die hiervoor kwalificeren mogen hun jaarrekening bij de KvK deponeren als micro-entiteit. In dat geval is de openbare informatie veel minder dan de deponering bij CIBG. Echter, de publicatie bij de KvK als kleine rechtspersoon is ook beperkter dan de deponering bij CIBG. Zowel de informatie bij de KvK als bij CIBG is publiekelijk toegankelijk.
Fiscale waarderingsgrondslagen nog toegestaan?
Veel jaarrekeningen van kleine rechtspersonen zijn gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen. Hiervoor werd veel gekozen omdat dit eenvoudig is en omdat er één op één aansluiting is met de aangifte vennootschapsbelasting. De fiscale waarderingsgrondslagen zijn door introductie van de waarderingsgrondslagen volgens de WMG niet toegestaan. Dat betekent dat de waarderingsgrondslagen in dit geval gewijzigd moeten worden naar de waarderingsgrondslagen volgens de WMG en dat kan betekenen dat de waardering van posten in de jaarrekening met ingang van verslagjaar 2022 kan wijzigen. Het één en ander gaat via een stelselwijziging die jouw accountant in de jaarrekening zal verwerken.
Uiterste termijn
De uiterste termijn van 1 juni 2023 voor het openbaar maken van de jaarrekening van 2022 is zoals al eerder aangegeven voor weel zorgaanbieders uitgesteld naar 31 december 2023. Echter als je in 2022 een nieuwe zorgaanbieder bent geworden of je voorheen al vanwege de Wtzi of Jeugdwet uiterlijks 31 mei moest deponeren dan geldt de termijn van 31 mei 2023 wel. Uiteraard moet je dan wel een zorgaanbieder zijn die verplicht moet deponeren (dus geen maat in een maatschap, zzp’er via een eenmanszaak e.d.). Voor de jaarrekening 2023 zal de uiterste termijn naar verwachting 30 september 2024 worden en voor de jaarrekening 2024 zal de uiterste termijn waarschijnlijk 31 mei 2025 worden. Er is een grote lobby om voor kleine zorgaanbieders deze uiterste termijn permanent wat later de maken dan 31 mei maar dit is nog geen gelopen race.

Makes life easier
Van Asselt zorgzeker geeft bij elke zorgklant in haar portefeuille aan wanneer er gedeponeerd moet worden en wat er gedeponeerd moet worden. Dit laatste kan in de vorm van een bijlage bij de jaarrapportage of in de vorm van een extra publicatierapport. Daarnaast zijn wij altijd bereid om tijdens het invoeren van de vragenlijsten of cijfers te ondersteunen.

Meer weten over dit onderwerp?

CONTACT

Stuur ons een bericht

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Laat dan een bericht achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.